Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

I. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

1.1. Týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „OP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Spinergo a.s. so sídlom Plzenská 2, 080 01 Prešov, IČO: 44 933 151 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej ako aj „spotrebiteľ“), ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.2. Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru, výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, telefón, elektronická pošta alebo elektronický formulár uvedený na stránke www.spinergo.sk. Tieto spôsoby komunikácie, tak ako sú uvedené v tomto bode predstavujú návrh na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho kupujúcemu.

1.3. Predávajúci telefonicky skontaktuje každého kupujúceho, ktorý prejavil o ponuku záujem za účelom akceptácie návrhu. Pri každom akceptovaní návrhu musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba ktorá je podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru (ďalej tiež ako aj „produkt“), popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia akceptácie. Tieto údaje budú v zmysle zákona č.122/2013 Zz. O ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby
zabezpečujúcej prepravu tovaru).

1.4. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená platným prijatím návrhu podľa bodu 1.3. ,v tomto procese predávajúci overí objednávku (ďalej tiež ako aj „akceptácia“), spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady.

II. Spôsob určovania ceny a jej úhrada.
2.1. Celková cena pozostáva z ceny tovaru a z ceny prepravného.
2.2. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je uvedený v návrhu na uzatvorenie zmluvy. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri telefonickom kontaktovaní kupujúceho.
2.3. Spotrebiteľ uhrádza cenu tovaru v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
2.4. Pri odovzdávaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za dopravné, prípadne cenu dobierky.

III. Spôsob prepravy a dodacie lehoty
3.1. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy tovaru a to: vlastnou dopravou, dopravou predávajúceho (EUR/km) alebo kuriérom (zasielateľskou službou).

3.2. Cena prepravy je stanovená podľa cenníka spoločnosti vykonávajúcej prepravu. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

3.3. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Termín dodania tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri telefonickom overovaní akceptácie. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia akceptácie.

3.4. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom môže byť dodacia lehota dlhšia. Predĺženie lehoty vždy telefonicky oznámi predávajúci spotrebiteľovi.

IV. Prebratie tovaru spotrebiteľom
4.1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke (v akceptácii).

4.2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

4.3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

4.5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

5.2. Produkt nesmie byť poškodený a pri odovzdaní spotrebiteľovi musí obsahovať všetky potrebné dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré dostal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

5.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom vráti späť.

5.4. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu,
c) vystavená cena produktu bola chybná.

5.5. Odstúpenie od zmluvy telefonicky oznámi predávajúci kupujúcemu.

VI. Záruka a servis
6.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré spotrebiteľ dostane pri ich kúpe.

6.2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

6.3. Oprávnenie na reklamáciu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

6.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VII. Záverečne ustanovenia.
7.1. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred akceptáciou návrhu sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

7.3. V prípade, ak sa preukážu niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

7.4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

7.5. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších a zákona č. 108/2000 Z.z O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

7.6. Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Konštantínova 6 , 080 01 Prešov I
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

7.7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.spinergo.sk a v plnom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky.

0
Kurv