Polityka ochrony danych osobowych

I.

Podstawowe przepisy

Administratorem danych osobowych zgodnie z § 5 lit. o) ustawy nr 18/2018 Dz.U. w sprawie ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami (zwanej dalej “Ustawą“) jest Spinergo a.s. Plzenská 2, 08001 Prešov, IČO: 44 933 151

 1. Spinergo a.s. (zwany dalej: “administratorem“).
 2. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres: Plzenská 2, 080 01 Prešov , e-mail: info@spinergo.sk, telefon: +421 (0) 917 127 460
 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do konkretnego identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub przez odniesienie do jednej lub więcej określonych cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub związanych z tożsamością społeczną.
 2. Administrator nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.

 

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przez Państwa przekazane lub które uzyskał poprzez realizację Państwa zamówienia.
 2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe, a także dane niezbędne do realizacji umowy.

 

III.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • uzasadniony interes administratora w prowadzeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłaniu ogłoszeń handlowych i subskrybowanych aktualności) zgodnie z § 13 ust. 1 pis. f) Ustawy,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych w celu umożliwienia administratorowi prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania ogłoszeń handlowych i subskrybowanych aktualności) zgodnie z § 13 ust. 1 lit. a) Ustawy w przypadku, gdy nie zostało dokonane zamówienie na towary lub usługi.
 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
 • realizacja Państwa zamówienia, a także wywiązanie się z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Państwem a administratorem; zamówienie wymaga podania danych osobowych, które są niezbędne do skutecznego przetworzania zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), co oznacza, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, a bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej realizacja przez administratora,
 • wysyłanie ogłoszeń handlowych i inne działania o charakterze marketingowym.
 1. Zgodnie z § 28 Ustawy administrator nie podejmuje automatycznych samodzielnych decyzji.

 

IV.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
 • przez okres niezbędny do wywiązania się z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Państwem a administratorem, a także realizacji warunków wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego),
 • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, najdłużej jednak przez okres 15 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.
 1. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby:
 • zaangażowane w dostawę towarów / usług / płatności w ramach umowy:

– Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7 821 04 Bratislava,

– Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica;

 • świadczące usługi obsługi sklepu internetowego i inne usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego:

– MacMike VAT s.r.o. Hurbanova 10, Košice 040 01;

 • świadczące usługi marketingowe:

– MacMike VAT s.r.o. Hurbanova 10, Košice 040 01.

 

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych do kraju trzeciego (poza UE) ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług w chmurze.

 

VI.

Państwa prawa

 1. Zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie mają Państwo:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z § 21 Ustawy,
 • prawo do wprowadzania poprawek w danych osobowych zgodnie z § 22 Ustawy lub ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z § 24 Ustawy,
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z § 23 Ustawy,
 • prawo do zgłoszenia uwag wobec przetwarzania danych zgodnie z § 27 Ustawy,
 • prawo do przeniesienia danych zgodnie z § 26 Ustawy,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w formie pisemnej lub elektronicznej wysłanej na adres tradycyjny lub adres mejlowy administratora podane w art. III niniejszych warunków.
 1. Ponadto, w przypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia Państwa prywatności, mają Państwo prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                                             

VII.

Warunki ochrony danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i  organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych w formie elektronicznej i papierowej, w szczególności oparte na szyfrowanym dostępie i certyfikacie ssl.
 3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.

 

VIII.

Postanowienia końcowe

 1. Przesyłając zamówienie z internetowego formularza zamówień, potwierdzają Państwo, że zaznajomili się z warunki ochrony danych osobowych i akceptują je w pełnym brzmieniu.
 2. Zgodę tę potwierdzają Państwo poprzez zaznaczenie pola udzielenia zgody za pośrednictwem elektronicznego formularza. Zaznaczenie pola udzielenia zgody jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z warunkami ochrony danych osobowych i w pełni je akceptują.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków. W takim przypadku nowa wersja warunków ochrony danych osobowych zostanie opublikowana na stronie internetowej administratora i jednocześnie wysłana na Państwa adres mejlowy podany administratorowi.

 

Niniejsze warunki obowiązują od 25.05.2018.

0
Kosz