Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem.

I. Úvodní ustanovení a definice pojmů

1.1. Těmito obchodními podmínkami (dále jen „OP“) se řídí právní vztahy mezi obchodní společností Spinergo a.s. se sídlem Plzeňská 2, 080 01 Prešov, IČ: 44 933 151 (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jako „spotřebitel“), jakož i všechny právní vztahy vznikající v souvislosti s jednáním, jehož cílem je uzavření smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2. Smlouva uzavíraná na dálku je smlouva, kterou uzavírá prodávající a spotřebitel na zásilkový prodej zboží, výlučně prostřednictvím prostředků komunikace, jako je adresován dopis, adresovaná tiskovina, neadresných tiskovina, nabídkový katalog, inzerce v tisku s formulářem objednávky, telefon, elektronická pošta nebo elektronický formulář uveden na stránce www.spinergo.cz. Tyto způsoby komunikace, tak jak jsou uvedeny v tomto bodě představují návrh na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího kupujícímu.

1.3. Prodávající telefonicky zkontaktuje každého kupujícího, který projevil o nabídku zájem za účelem akceptace návrhu. Při každém akceptování návrhu musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba, která je podnikatel i IČO, DIČ, IČ DPH, název zboží (dále též jako „produkt“), popis zboží, počet kusů, datum vystavení akceptace. Tyto údaje budou ve smyslu zákona č. 122 / 2013 Sb. O ochraně osobních údajů použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

1.4. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena platným přijetím návrhu podle bodu 1.3. , V tomto procesu prodávající ověří objednávku (dále též jako „akceptace“), způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady.

II. Způsob určování ceny a její úhrada.

2.1. Celková cena se skládá z ceny zboží a z ceny přepravného.

2.2. Cena zboží je stanovena ceníkem prodávajícího, který je uveden v návrhu na uzavření smlouvy. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod. Platná cena zboží bude vždy oznámena při telefonickém kontaktování kupujícího.

2.3. Spotřebitel hradí cenu zboží v hotovosti, dobírkou, převodem / vkladem na účet prodávajícího.

2.4. Při předávání zboží platí spotřebitel cenu za dopravné, případně cenu dobírky.

III. Způsob přepravy a dodací lhůty

3.1. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy zboží a to: vlastní dopravou, dopravou prodávajícího (EUR / km) nebo kurýrem (zasilatelskou službou).

3.2. Cena přepravy je stanovena dle ceníku společnosti provádějící přepravu. Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli levnější variantu dopravy.

3.3. Dodací lhůty jsou pro různé druhy zboží různé. Termín dodání zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při telefonickém ověřování akceptace. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 7 do 30 dnů od data ověření akceptace.

3.4. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, může být dodací lhůta delší. Prodloužení lhůty vždy telefonicky oznámí prodávající spotřebiteli.

IV. Převzetí zboží spotřebitelem

4.1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce (v akceptaci).

4.2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat „Zápis o škodě na zásilce“. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

4.3. Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen zboží na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit ho tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

4.4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

4.5. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

V. Odstoupení od smlouvy

5.1. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.

5.2. Produkt nesmí být poškozen a spolu se zbožím musí spotřebitel odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného zboží (návod k obsluze, záruční list, doklad o koupi a pod.), které dostal při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsána spotřebitelům. Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

5.3. Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět a do 15 dnů ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, který spotřebitel uhradil za zboží spotřebiteli předem dohodnutým způsobem vrátí zpět.

5.4. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy nebo její část jestliže:
a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět,
b) změnila se cena dodavatele produktu,
c) vystavená cena produktu byla chybná.

5.5. Odstoupení od smlouvy telefonicky oznámí prodávající kupujícímu.

VI. Záruka a servis

6.1. Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných výrobků, které spotřebitel dostane při jejich koupi.

6.2. Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba minimálně 24 měsíců. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupený a zaplacený u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit reklamované produkt čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě.

6.3. Oprávnění k reklamaci zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.

6.4. V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

VII. Závěrečně ustanovení.

7.1. Spotřebitel prohlašuje, že před akceptací návrhu se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím a kupujícím.

7.2. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

7.3. V případě, že se prokážou některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

7.4. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

7.5. Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších a zákona č. 108/2000 Z.z O ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník.

7.6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na
internetové stránce www.spinergo.cz a v plném rozsahu nahrazují předchozí
obchodní podmínky.

Zveřejněné V Prešově 22. dubna 2016

0
Košík